W dniu 1 grudnia 2016 r. Sejm przyjął ostateczne poprawki zaproponowane przez Senat do ustawy o zmianie ustawy o VAT i uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Uchwalone zmiany ustawy dotyczą:

 • modyfikacji zakresu mechanizmu odwróconego obciążenia VAT (objęcie tą procedurą m.in. usług budowlanych i budowlano-montażowych świadczonych przez podwykonawców, złota bez względu na jego próbę, procesorów, części biżuterii ze złota bez względu na próbę),
 • wprowadzenia przepisu o braku konieczności posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, gdy przedmiotem sprzedaży są usługi dystrybucji mediów),
 • likwidacji zwolnienia m.in. dla usług likwidacji szkód świadczonych na rzecz zakładów ubezpieczeniowych,
 • radykalnych zmian w zakresie rozliczania podatku naliczonego przy odwrotnych obciążeniach (WNT, imporcie usług, dostawie towarów lub świadczeniu usług dla których podatnikiem jest ich nabywca),
 • istotnych zmian w zakresie zwrotów podatku dokonywanych w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia,
 • likwidacji rozliczeń kwartalnych dla dużych podatników,
 • składania deklaracji oraz informacji podsumowujących wyłącznie elektronicznie,
 • przypadków, w których możliwe jest wyrejestrowanie podatników jako podatników VAT,
 • odpowiedzialności pełnomocników rejestrujących podatników,
 • przypadków, w których możliwe jest wyrejestrowanie podatników jako podatników VAT UE,
 • wprowadzenia nowych towarów objętych odpowiedzialnością solidarną oraz zmian w zakresie warunków stosowania tej odpowiedzialności,
 • wprowadzenia sankcji w VAT w wysokości 20%, 30% i 100%,
 • zwiększenia limitu dla zwolnienia podmiotowego.

Zmiany przepisów wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r. Sejm przesunął termin likwidacji zwolnienia m.in. dla usług likwidacji szkód świadczonych na rzecz zakładów ubezpieczeniowych z 1 stycznia 2017 r. na 1 lipca 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. wchodzi również zmiana wynikająca art. 3 pkt 2 lit a z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016., poz. 846) wprowadzająca do ustawy o VAT nowe brzmienie art. 109 ust. 3 m.in. obligującego podatników do ujmowania w ewidencji VAT NIP-ów dostawców i nabywców.

Ponadto do ustawy o VAT od 1 stycznia 2017 r. wprowadzane są zmiany wynikające z art. 20 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz.U. 2016, poz. 1206), w wyniku których nowelizowany będzie art. 83 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do stosowania stawki 0% przy sprzedaży towarów i świadczeniu usług związanych z przemysłem stoczniowym.

Dodatkowo w dniu 11 października 2016 r. Rada Unii Europejskiej decyzją wykonawczą (2016/1837) upoważniła Rzeczpospolitą Polską do dalszego stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, co będzie skutkowało niezmienieniem zasad odliczania VAT od samochodów (określonych w art. 86a ustawy o VAT) aż do końca 2019 r.

Zmiany w ustawie o VAT od 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *