Rozpoczynając działalność gospodarczą przyszli podatnicy są zobowiązani do określenia przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) wprowadzoną do polskiego prawa rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Obowiązek posługiwania się kodami PKD dotyczy zarówno osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (wpis do CEIDG) jak i podmiotów objętych obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), czyli np. spółek, spółdzielni, fundacji. W przypadku podmiotów prawa handlowego (np. spółek) kody PKD muszą być również wskazane w umowie spółki. W przypadku rejestracji w CEIDG podaje się jeden kod główny – przeważająca działalność i kody działalności dodatkowej. Brak jest ograniczeń ilościowych kodów dodatkowych, natomiast rejestrując spółkę w KRS, można podać maksymalnie 10 kodów PKD.

Określenie kodu prowadzonej działalności gospodarczej jest niezbędne na etapie składania wniosku – należy podać kody PKD podczas jego wypełniania. W przypadku CEIDG we wniosku rozróżniono kod głównej działalności (przeważającej u danego przedsiębiorcy) oraz kody pozostałej działalności gospodarczej (inne czynności, które wykonuje przedsiębiorca, a które nie są jego główną działalnością).

Określenie kodów PKD we wniosku o wpis do CEIDG albo do KRS jest niezbędne. Jest to podstawa do nadania numeru REGON przez Urząd Statystyczny.

Przedsiębiorca zawsze może rozszerzyć zakres działalności (dodając nowe kody), zawęzić zakres (wykreślając kody) bądź zgłosić zmianę profilu działalności (przez zmianę kodu wiodącej działalności bądź zmianę kodów pozostałej działalności). W przypadku CEIDG zmiana kodów PKD odbywa się przez aktualizację danych we wniosku. Analogicznie jak w przypadku jednoosobowej działalności, również w przypadku rejestracji spółki cywilnej niezbędne jest podanie odpowiednich kodów PKD.

W ramach zgłoszenia o wpis do KRS, określenie przedmiotu działalności według PKD jest możliwe w ramach maksymalnie dziesięciu pozycji, w tym jednej pozycji określającej przedmiotu przeważającej działalności.

Jednakże wielokrotnie można się spotkać z pytaniem, czy zaklasyfikowanie własnej działalności gospodarczej do określonego grupowania PKD może przesądzić o stawce podatkowej lub zwolnieniu dla celów VAT i czy ewentualna zmiana takiego kodu może nieść za sobą skutki podatkowe.

Otóż należy wyraźnie i jednoznacznie podkreślić, że określenie profilu działalności poprzez podanie kodu PKD w CEIDG, czy w KRS nie ma najmniejszego znaczenia dla kwestii opodatkowania wykonywanych czynności dla celów VAT. Gdyby tak było, tzn. gdyby podanie kodu PKD determinowało sposób opodatkowania wykonywanych przez podmiot gospodarczy czynności, to w dużej ilości przypadków podatnicy podawaliby zamiast prawidłowego kodu PKD kod dający określone preferencje podatkowe.

 

Przykład:

Podatnik ma zamiar wykonywać usługi prawne. Zamiast podać kod PKD 69.10.Z właściwy dla działalności prawniczej, która nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ustawy o VAT, podatnik mógłby podać kod działalności 65.12.Z – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, a już te czynności ze zwolnienia w zakresie VAT korzystają.

Wobec błędnego kodu PKD podatnik nie odczuje również konsekwencji przy odliczaniu podatku, bowiem zakres odliczenia nie jest związany z klasyfikacją działalności, lecz z działalnością opodatkowaną. Jeśli więc dokonane zakupy posłużyły podatnikowi do wykonywania działalności opodatkowanej, to niezależnie od błędnie podanego kodu PKD przysługuje mu prawo do odliczenia podatku i w tym zakresie żadne krajowe regulacje klasyfikacyjne tego nie zmienią.

Powyższy przykład wskazuje, że podanie nieprawidłowego kodu PKD nie zmieni istoty wykonywanych przez podatnika czynności, a przez to nie zmieni sposobu ich opodatkowania w zakresie podatku od towarów i usług. Wskazane usługi prawne niezależnie od wskazanego w CEIDG, czy w KRS kodu będą zawsze na terytorium kraju opodatkowane. Nie oznacza to oczywiście, że nie należy prawidłowo tych kodów wskazywać w rejestrach przedsiębiorców.

Kod PKD może być czasami istotny w przypadku dotacji, czy subwencji dla nowych, jak i istniejących firm. Nierzadko umowa o dofinansowanie wskazuje, że przekazywane środki mogą być wykorzystane tylko w związku z określoną działalnością gospodarczą identyfikowaną za pomocą prawidłowego kodu PKD.

Jeżeli podatnik wykonuje działalność gospodarczą niezgłoszoną do CEIDG, czy KRS, to popełnia wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny. Zgodnie bowiem z art. 60¹ § 1 ustawy Kodeks wykroczeń kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Tej samej karze podlega ten, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem – art. 60¹ § 2 ustawy Kodeks wykroczeń.

Podatnik w skrajnym przypadku może być również wykreślony z rejestru przedsiębiorców.

Zgodnie bowiem z art. 35 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w przypadku, gdy wpis zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, minister właściwy do spraw gospodarki wzywa przedsiębiorcę do dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Natomiast ust. 2 tego przepisu stanowi, iż: jeżeli, mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca nie dokona odpowiedniej zmiany swojego wpisu, minister właściwy do spraw gospodarki może wykreślić, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG.

Jednak wykreślenie z rejestru przedsiębiorcy to sytuacja wyjątkowa i wymagająca od niego braku dobrej woli.

Podsumowując kod PKD nie ma wpływu na sposób opodatkowania działalności gospodarczej w zakresie VAT, jak i możliwości stosowania zwolnienia zarówno przedmiotowego, jak i podmiotowego w tym podatku. Należy jednak pamiętać o konieczności podawania prawidłowych kodów i ich ewentualnej aktualizacji.

 

PKD a VAT

Komentarze 23 thoughts on “PKD a VAT

 • 15 lutego 2019 z 07:27
  Permalink

  Czy działa to również w drugą stronę? Jeśli błędnie wybrałam przeważajace PKD – odpowiednie dla działalności, która nie korzysta ze zwolnienia z VAT, a tak naprawdę ulga mi przysługuje i powinnam wybrać inny kod, to czy w takim wypadku również nie ma to wpływu na to czy muszę zarejestrować się do VAT?

  Powtórz
  • 17 lutego 2019 z 15:00
   Permalink

   Jeżeli wykonuje Pani działalność zwolnioną z VAT, pomimo, że podała Pani PKD działalności opodatkowanej, to nie ma znaczenia PKD. Istotne jest jakie czynności się wykonuje. A więc jeżeli PKD było niepoprawne, a wykonuje Pani czynności zwolnione z VAT, to co do zasady, nie ma obowiązku rejestrowania się dla celów VAT. Jednak proszę zauważyć, że nie zawsze jest tak jak nam się wydaje. Nie pyta się Pani o konkretne usługi, więc i odpowiedź jest ogólna.

   Powtórz
 • 4 czerwca 2019 z 15:12
  Permalink

  który kod wybrać aby być zwolnionym z Vat 85.60.z czy 85.59.z – chodzi o prowadzenie konsultacji, szkoleń, sprzedaży kursów z rozwoju osobistego, relacji międzyludzkich itp.

  Powtórz
  • 4 czerwca 2019 z 17:06
   Permalink

   Zwolnienie z VAT to nie jest kapelusz w sklepie, który można sobie wybrać, po przymierzeniu odłożyć na półkę, a następnie wybrać następny. Nie można więc wybrać takiego kodu PKWiU, który nam pasuje, aby np. wybrać zwolnienie.
   Kolejność postępowania jest następująca. Należy ustalić jakie czynności będzie się wykonywać i każda czynność może być klasyfikowana całkiem inaczej. Np. raz można prowadzić szkolenie (opodatkowane), a raz świadczyć usługi kulturalne zwolnione od podatku.
   Nie chodzi o to jaki kod PKWiU wybrać, lecz jak są klasyfikowane (pod jakim kodem) poszczególne usługi, które chcemy świadczyć.
   Miejsce gdzie można uzyskać sklasyfikowanie świadczonych usług to: https://lodz.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-klasyfikacji-i-nomenklatur-urzedu-statystycznego-w-lodzi/
   … i tam należy się zwrócić. I jeszcze bardzo ważne do 200.000 zł można korzystać ze zwolnienia podmiotowego, jednak zwolnienie to nie dotyczy np. doradztwa. A jak zauważyłem zamierza Pani świadczyć usługi konsultacji, które – być może – mogą być klasyfikowane jako doradztwo, które wyklucza zwolnienie.

   Powtórz
 • 11 sierpnia 2019 z 14:01
  Permalink

  Dzień dobry,
  Właśnie założyłam własną działalność gospodarczą i będę świadczyła usługi w zakresie windykacji, obsługi przeterminowanych płatności rat leasingowych. Do moich obowiązków będzie należało kontakt z klientami, którzy posiadają zaległości w opłatach. Moje roczne przychody na pewno nie przekroczą 200.000 zł obrotu, czy ta działalność jest objęta obowiązkowym podatkiem VAT?
  Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź
  Olga

  Powtórz
  • 11 sierpnia 2019 z 21:09
   Permalink

   Zgodnie ze słownikiem PWN windykacja to «dochodzenie w sposób określony w przepisach swoich praw do rzeczy lub zapłaty».
   Jeżeli w ramach usług, które będzie Pani świadczyć będą również usługi ściągania długów, a wydaje mi się, że usługi ściągania długów wchodzą w zakres windykacji (chyba, że Pani je inaczej rozumie), to od 1 września 2019 r. nie będzie Pani mogła skorzystać ze zwolnienia podmiotowego (do 200.000 zł). Wykonanie usługi ściągania długów, choćby jednorazowej, choćby za 1 zł (a nawet nieodpłatnie – za darmo) będzie skutkowało od 1 września br. pozbawieniem Pani prawa do zwolnienia podmiotowego. Wykonanie usługi ściągania długów skutkuje pozbawieniem prawa do zwolnienia podmiotowego wobec wszystkich wykonywanych czynności w zakresie VAT.
   Podsumowując do 31 sierpnia usługi te (ściągania długów) mogą korzystać ze zwolnienia, a od 1 września już nie. Wynika to z ustawy o zmianie ustawy o VAT z dnia 4 lipca 2019 r.
   Więc chyba warto się zastanowić nad tym, czy nie zastosować opodatkowania od pierwszej czynności i zarejestrować się jako podatnik VAT czynny już w sierpniu.

   Powtórz
 • 1 września 2019 z 14:34
  Permalink

  witam,prowadzę sprzedaż ubrań motocyklowych używanych(buty,kurtki,kaski,spodnie,rękawice,plecaki),nie jestem płatnikiem vat,mam podany kod pkd 45.40.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,ale także inne jak 47.79.Z – Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,czy kod główny 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet.Moje pytanie brzmi:Czy aby nadal nie być vatowcem należy zrezygnować z kodu 45.40z i czy do sprzedaży ubrań motocyklowych używanych(buty,kurtki,kaski,spodnie,rękawice,plecaki) wystarczą pozostałe kody,lub jakieś inne odpowiadające działalności?Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź,pozdrawiam Mariusz

  Powtórz
  • 2 września 2019 z 10:20
   Permalink

   Art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. g) ustawy o VAT – Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw:
   g) 179 hurtowych i detalicznych części do:
   – pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),
   – motocykli (PKWiU 45.4).
   Przepis ten wskazuje zakres towarów, których sprzedaż jest wyłączona ze zwolnienia podmiotowego.
   Nie jest ważne, co wielokrotnie podkreślałem, że podatnik ma określone PKD, istotne jest PKWiU, czyli jaki jest kod (w ty,m wypadku towarów, które są wyłączone ze zwolnienia).
   Sam Pan pisze, że sprzedaje Pan ubrania i kaski, a nie części do pojazdów samochodowych, czy motocyklowych.
   Oczywiście istnieje potencjalna możliwość zaklasyfikowania kasku jako części samochodowej, ale wydaje się to mocno naciągane, bo kaski są klasyfikowane wg pkwiu 25 a nie 45.
   Stąd jeżeli nie sprzedaje Pan części do motocykli i samochodów, jest Pan w dalszym ciągu zwolniony z VAT do limitu 200.000 zł.
   I jeszcze nie ma znaczenia kod PKD (działalności), a kod towaru, co wynika z samego artykułu.

   Powtórz
 • 9 września 2019 z 15:50
  Permalink

  Witam,
  Zamierzam otworzyć działalność zajmującą się doradztwem finansowym, kontrolą kosztów w firmach, wprowadzaniem systemów controllingowych w firmach, usprawniających możliwość podejmowania decyzji zarządczych. W skrócie można to nazwać usługami rachunkowości zarządczej. Zamierzam zarejestrować działalność z PKD 70.22.Z. Prosiłbym o informację czy będę zwolniony z podatku VAT? Czy przy braku zwolnienia, a osiąganych przychodach max do 200 tys rocznie, będę wówczas zwolniony? Niestety znalazłem dwie sprzeczne ze sobą informacje w różnych źródłach i wolałbym się upewnić na 100% czy takie usługi są automatycznie zwolnione z VAT (zwolnienie podmiotowe), czy też nie.
  Pozdrawiam,
  Marcin

  Powtórz
  • 9 września 2019 z 22:03
   Permalink

   Odpowiedź na pytanie, które Pan zadał jest uzależniona przede wszystkim od wykonywanych usług doradczych. Nie jest ważny nr PKD, co wielokrotnie podkreślam, lecz istotny jest rzeczywisty zakres wykonywanych czynności. W Pana przypadku przede wszystkim zakres usług doradczych. Proszę Pamiętać, że z art. 113 ust. 13 pkt 2 lit b) ustawy o VAT wynika, że podmioty wykonujące usługi doradcze (z wyjątkiem doradztwa rolniczego) nie korzystają ze zwolnień podmiotowych (200.000 zł). Jeśli takie usługi będzie Pan świadczył, to będą one od razu opodatkowane. Ewentualne potwierdzenie tego, czy świadczy Pan usługi doradcze uzyska Pan w GUS: https://lodz.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-klasyfikacji-i-nomenklatur-urzedu-statystycznego-w-lodzi/
   … i tam należy się zwrócić w celu weryfikacji świadczonych usług. I choć usługi doradztwa nie są w art. 113 ustawy o VAT wskazane z konkretnym PKWiU, to jednak posiadanie PKWiU może ułatwić ustalenie, czy są to usługi, które ewentualnie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Pozostałe usługi, które Pan wymienił będą mogły korzystać ze zwolnienia z VAT.

   Powtórz
 • 23 września 2019 z 09:50
  Permalink

  Witam, mam pewne wątpliwości co odpowiedniego nr PKD a obowiązku płacenia VAT. Moim głownim PKD jest produkcja filmowa oraz fotografia, jednak będę także przez dłuższy okres współpracował z firmą dla której będę wprowadzał na runek 2 lub 3 nowe urządzenia do druku. Zatem mam także PKD 73.11.Z. Zajmę się opracowaniem instrukcji, produkcją filmów instruktażowych, produkcją sampli, etc. Dodatkowo mam mieć też jakiś procent od każdego sprzedanego urządzenia. Moje pytanie zatem czy PKD 46.18.z lub 46.19.z będzie odpowiednie i czy czynności wyżej wymienione mogą być zwolnione z VAT.

  Powtórz
  • 23 września 2019 z 10:11
   Permalink

   Witam,
   Jeszcze raz chcę podkreślić, że nr PKD nie ma ŻADNEGO znaczenia dla podatku VAT. Podatnicy dokonujący transakcji dotyczących towarów i usług wskazanych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT oraz w załączniku nr 12 do ustawy o VAT nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego (do 200.000 zł). Jeżeli podatnicy dokonują transakcji innych niż te wskazane w art. 113 ust. 13 i zał. nr 12 do ustawy o VAT mogą korzystać ze zwolnień podmiotowych.
   Czy Pańskie usługi mieszczą się w załączniku nr 12 oraz w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT wymaga odrębnego weryfikowania każdej wykonanej (lub przewidzianej do wykonania) czynności. Kwestie weryfikacji należy dokonać przy pomocy opinii klasyfikacyjnych wydawanych przez Urząd Statystyczny w Łodzi: https://lodz.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-klasyfikacji-i-nomenklatur-urzedu-statystycznego-w-lodzi/ lub samemu na podstawie porównania wykonywanych przez siebie czynności z PKWiU 2008 (ta klasyfikacja na razie – do marca 2020 r. – jest właściwa dla celów VAT).
   Podsumowując nie ma absolutnie żadnego znaczenia jaki PKD działalności gospodarczej Pan podał, istotny jest nr PKWiU wykonywanych jednostkowo czynności (sprzedawanych towarów i usług) i czy mieszczą się one w art. 113 ust. 13 i zał nr 12 do ustawy o VAT. Jeżeli się mieszczą nie może Pan korzystać ze zwolnienia, jeżeli ich tam nie ma – można stosować zwolnienie podmiotowe do 200.000 zł

   Powtórz
 • 27 września 2019 z 10:37
  Permalink

  Witam,
  Otworzyłam działalność gospodarczą o profilu Handel hurtowy pelletem opałowym z biomasy , Kod PKD 46.71. Mama wątpliwości, czy muszę być od razu podatnikiem VAT, czy mogę skorzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie Art.113 ?

  Powtórz
  • 27 września 2019 z 16:50
   Permalink

   W sprawie PKD wypowiadałem się wielokrotnie. PKD nie wypływa na możliwość stosowania zwolnienia z VAT.
   Wpływa na to art. 113 ust. 13 ustawy o VAT oraz załącznik nr 12 do ustawy o VAT.
   Moim zdaniem pellet z biomasy może korzystać ze zwolnienia z VAT do 200.000 zł.
   Jednak, aby mieć całkowitą pewność musi Pani podać klasyfikację sprzedawanego przez Panią pelletu wg PKWiU 2008.
   Gdy ją poznamy wówczas z całą pewnością będzie można to potwierdzić.

   Powtórz
 • 29 listopada 2019 z 13:51
  Permalink

  Witam, a jak u mnie z VAT? Mam w pkd “Podklasa ta obejmuje działalność agencji obrotu nieruchomościami w zakresie: – pośrednictwa w kupnie, sprzedaży i dzierżawie nieruchomości, – doradztwa i szacowania wartości nieruchomości związanych z jej kupnem, sprzedażą lub dzierżawą”

  Jak z tym “doradztwem” tu? Dodam że mam jeszcze jedno pkd w mojej działalności które to jest zwolnione z art.43. jak uniknąć Vat? Tzn chcę jako biuro być ale do 200k oczekuję zwolnienia.

  Powtórz
  • 29 listopada 2019 z 22:14
   Permalink

   Przyporządkowanie do PKD albo PKWiU planowanych usług, które zamierza się wykonywać nie oznacza, że usługi te będą wykonywane.
   Istotą problemu jest to jakie czynności rzeczywiście się wykonuje, a nie zamierza lub gdziekolwiek wpisało.
   Samo pośrednictwo nie powoduje utraty zwolnienia. Doradztwo już tak. Ale czy wykonuje Pani/Pan doradztwo – nie wiem.
   Jeżeli nie wykonuje się doradztwa można korzystać ze zwolnienia. Wykonywanie czynności opodatkowanych nie pozbawia podatnik możliwości stosowania zwolnienia wobec czynności zwolnionych przedmiotowo z art. 43 ustawy o VAT.
   Ponownie dodam, że posiadanie takiego, czy innego PKD nie ma znaczenia dla utraty prawa do zwolnienia. Istotnie jest to jakie czynności się rzeczywiście wykonuje, a nie to jaki numer PKD się podało.
   Odnośnie pytania jak uniknąć VAT – informuję, że nie zajmuję się doradzaniem jak unikać VAT-u i na takie pytania nie udzielę odpowiedzi.
   Na marginesie – jeżeli spodziewa się Pan/Pani uzyskać pełną odpowiedź na swoje pytanie warto, jak sądzę, wysupłać pewną kwotę na indywidualną poradę u doradcy podatkowego, bo widzę tu inne obszary zagrożeń m.in. związane z kwotą zwolnienia, wliczaniem czynności zwolnionych do kwoty zwolnienia, ustalenia kwoty zwolnienia proporcjonalnego, itd.

   Powtórz
 • 14 lutego 2021 z 18:20
  Permalink

  Dzień dobry.
  Otworzyłem działalność z głównym PKD jako agent ubezpieczeniowy(zwolniony z VAT). Posiadam również dodatkowe PKD m.in malowanie, roboty wykończeniowe, montaż instalacji elektrycznych, które już są usługami. Czy dopóki odnoszę przychody tylko z działalności agenta nie muszę składać deklaracji VAT i mogę normalnie korzystać ze zwolnienia?
  Moje drugie pytanie jest następujące: kupiłem laptopa za 2000zł (w tym 373,98zł VAT) do wykonywania pracy agenta, czy ten VAT można odliczyć od podatku?
  Dodam, że działam na zasadach ogólnych.

  Powtórz
  • 15 lutego 2021 z 17:57
   Permalink

   Napisałem odpowiedź, ale coś mi ją „zjadło”. Stąd krótko:
   Usługi agenta ubezp. są co do zasady zwolnione z VAT.
   Na razie (do limitu 200.000 zł rocznie lub proporcjonalnie w 1 roku działalności) nie musi Pan składać deklaracji.
   Odliczenie VAT od laptopa – niemożliwe – związek z działalnością zwolnioną

   Powtórz
 • 1 czerwca 2021 z 18:46
  Permalink

  Dzień dobry, moje pytanie brzmi czy muszę rejestrować się do Vat- choć nie chcę być Vatowcem- będę na zasadach ogólnych,czy muszę składać jakikolwiek formularz do U.S? Założyłam działalność gosp., która ma dotyczyć usług introligatorskich i wykonywanie notesów, ulotek itp. oraz sprzedaż tych produktów przez stronę internetową.
  Pozdrawiam i dziękuję za pomoc

  Powtórz
  • 1 czerwca 2021 z 20:36
   Permalink

   Ma Pani możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Jak zrozumiałem rozpoczęła Pani działalność gospodarczą. Jeżeli tak, to limit do zwolnienia podmiotowego w VAT nie wynosi dla danego roku podatkowego, w którym rozpoczęto działalność gospodarczą – 200.000 zł, lecz wynika z równania 200.000 zł/ 365 dni = X x (razy) ilość dni w danym roku prowadzenia działalności gospodarczej, np. rozpoczęcie działalności 1 kwietnia da kwotę zwolnienia w wysokości ok. 150.000 zł, a nie 200.000 zł.
   Wskazane przez Panią czynności nie są wyłączone ze zwolnienia, co oznacza, że można być zwolnionym podmiotowo przy ich świadczeniu. W zakresie zwolnienia z VAT nic nie trzeba zgłaszać, ale można taki druk złożyć – druk VAT-R.

   Powtórz
 • 1 czerwca 2021 z 21:55
  Permalink

  Bardzo dziękuję za odpowiedź. Czyli nic nie muszę robić. Jeszcze jedno małe pytanie, jeżeli chodzi o faktury to wystawiam fakturę zw czy jakiś rachunek? Tak to nowa firma po ponad 5 latach odrodzona-od jutra zaczynam działać.

  Pozdrawiam serdecznie
  Ewa

  Powtórz
  • 2 czerwca 2021 z 08:52
   Permalink

   W działalności gospodarczej właściwie nie występują rachunki. Rachunek to nic innego jak faktura. Czy nazwa dokumentu brzmi „rachunek”, czy „faktura”, to i tak jest to faktura. Dla Pani nie ma to jednak żadnego znaczenia, oczywiście do kwoty zwolnienia podmiotowego.

   Powtórz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *