W Dzienniku Ustaw z dnia 21 czerwca 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485) wykonuje upoważnienie zawarte w art. 106o–106q ustawy o podatku od towarów i usług i dotyczy przede wszystkim treści faktur dokumentujących czynności zwolnione od podatku, a także dokumentów uznanych za faktury. Do końca czerwca 2021 r. zgodnie z § 3 pkt 4 ww. rozporządzenia faktura dokumentująca przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, powinna zawierać:

  1. numer i datę wystawienia,
  2. imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
  3. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
  4. informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
  5. kwotę podatku,
  6. kwotę należności ogółem.

Z powyższego zapisu wynika, że fakturą dającą nabywcy prawo do odliczenia VAT są paragony za przejazd autostradą oraz bilety jednorazowe wystawiane przez podatników świadczących usługi przewozu osób (głównie koleją i autobusami).

W myśl nowego brzmienia § 3 pkt 4 ww. rozporządzenia, które zacznie obowiązywać od 1 lipca 2021 r. za fakturę uznaje się każdy bilet jednorazowy dokumentujący przewóz osób na dowolną odległość koleją normalnotorową, taborem samochodowym, statkiem pełnomorskim, środkiem transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promem, samolotem i śmigłowcem.

Po zmianie przepisów podmiot świadczący usługi przewozu osób uniknie konieczności wystawiania faktur na żądanie dla przejazdów poniżej 50 km. Jednocześnie nabywca będzie mógł skorzystać z prawa do odliczenia VAT na podstawie faktur (biletów) z tytułu nabycia ww. usług bez względu na liczbę przejechanych kilometrów.

Powyższe rozporządzenie będzie wpływało na zmianę rozporządzenia w sprawie zmiany JPK_VAT. Minister Finansów chce bowiem, aby od 1 lipca sprzedawcy wykazujący bilety za przejazd autostradą lub sprzedaż biletów jednorazowych na przewóz osób na dowolną odległość koleją normalnotorową, taborem samochodowym, statkiem pełnomorskim, środkiem transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promem, samolotem i śmigłowcem, które nie zostały ujęte w ewidencji kas rejestrujących były wykazywane zbiorczo w ewidencji VAT na podstawie dokumentu wewnętrznego „WEW”.

Wejście w życie rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur spowoduje możliwość odliczania VAT od dnia 1 lipca 2021 r.

W rozporządzeniu brak jest przepisów przejściowych. Stąd może powstać wątpliwość, czy po zmianie przepisów bilety za przewóz osób na dowolną odległość będą dawały prawo do odliczenia VAT od 1lipca 2021 r. bez względu na datę otrzymania takiego biletu, czy też bilety za przewóz osób na dowolną odległość będą dawały prawo do odliczenia jeżeli ich otrzymanie nastąpi od daty wejścia w życie rozporządzenia, tj. 1 lipca br.

Bilet na przejazd na dowolną odległość (do 50 kilometrów) stanie się fakturą dającą prawo do odliczenia VAT dopiero od momentu zmiany przepisów, co oznacza, że wystawione przed 1 lipca 2021 r. bilety nie są fakturami i nie można z nich odliczać VAT naliczonego.

Bilety od lipca 2021 r. staną się fakturami
Tagi:            

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *