Zmiany w podatkach nie ustają. Nie ustają również zmiany w podatku VAT. Ostatnie, dotyczące e-commerce, wprowadzone od 1 lipca 2021 r., były następstwem zmian przepisów unijnych. Jednakże większość wprowadzanych i planowanych zmian jest wyłącznie pomysłem Ministerstwa Finansów, które nie ustaje w komplikowaniu przepisów (jak choćby ujmowanie korekt wprowadzone od początku 2021 r.) lub też twierdzi, że dostosowuje przepisy do orzecznictwa TSUE lub NSA, a w rzeczywistości jeszcze bardziej je gmatwa i poprawia to czego poprawić się nie da. Przykładem tego ostatniego są regulacje wprowadzone od 7 września br. tzw. ustawą Slim VAT2 dotyczące odliczania VAT przy WNT wymagające posiadania faktury, czy przepisy wchodzące w życie od 1 października 2021 r. dotyczące korekty podatku u wierzyciela – jawnie sprzeczne z orzecznictwem TSUE.

Jakie zmiany wprowadzono ostatnio i jakie nas czekają w najbliższej przyszłości? Poniżej staram się przedstawić Państwu obszary zmian i wprowadzone lub planowane daty wejścia w życie przepisów.

1. Zmiany wynikające z ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. 2021, poz. 1626) – tzw. ustawa Slim VAT2:

1 września 2021 r.:

 • zmiany w zakresie korygowania transakcji importu towarów,

7 września 2021 r.

 • zmiany w odliczaniu VAT przy imporcie usług i WNT,

1 października 2021 r.

 • uszczegółowienie regulacji w zakresie korekt „in minus” podatku należnego i naliczonego przy WNT i imporcie usług,
 • wydłużenie terminu odliczenia VAT naliczonego poprzez korektę wcześniejszych okresów rozliczeniowych – 86 ust. 13 ustawy o VAT,
 • zmiany dotyczące sposobu rezygnacji stosowania zwolnienia przy dostawie nieruchomości,
 • zmiany dotyczące składania druku VAT-26,
 • zmiany w uldze na złe długi,
 • zmiany w MPP,

1 stycznia 2022 r.

 • zmiany w MPP (możliwość opłacania składki KRUS z rachunku VAT).

2. Zmiany wynikające z ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 2419) – tzw. ustawa Slim VAT:

1 stycznia 2022 r.

 • wprowadzenie systemu TAX FREE,
 • obowiązek rejestracji (przed 1 stycznia 2022 r.) na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w celu korzystania z systemu TAX FREE,
 • prowadzenie w systemie TAX FREE ewidencji w postaci elektronicznej,
 • zmiany w wystawiani dokumentów TAX FREE oraz warunkóo dokonania zwrotu podróżnemu,
 • wprowadzenie kas online dla podatników dokonujących sprzedaży w ramach procedury TAX FREE,

3. Planowane zmiany wynikające z projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF), wprowadzenia faktur ustrukturyzowanych, a także zmian w wystawianiu faktur korygujących, faktur zaliczkowych, duplikatów faktur. Projekt dostępny jest na stronie www.sejm.gov.pl

1 stycznia 2022 r.

 • wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych,
 • uregulowanie sposobu przesyłania i odbioru takich faktur,
 • uregulowanie sposobu akceptacji faktur ustrukturyzowanych,
 • określenie daty i wystawienia i otrzymania ww. faktury,
 • określenie sposobu ich przechowywania i korygowania,
 • zmiany w treści faktur korygujących,
 • zmiany w wystawianiu duplikatów faktur,
 • zmiany w wystawianiu faktur zaliczkowych,
 • zmiany w terminach wystawiania faktur,

4. Zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021, poz. 1179)

Zmiany zostały wprowadzone od 1 lipca 2021 r. Jednakże część zmian wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r.

1 stycznia 2022 r.

 • nowe oznaczenia GTU w strukturze pliku,
 • likwidacja oznaczeń w strukturze: MPP i SW,
 • nowe procedury: likwidacja EE i wprowadzenie WSTO_EE, wprowadzenie IED,
 • oznaczanie transakcji ulgi na złe długi u wierzyciela,

oraz propozycje Ministerstwa Finansów zmian w strukturze pliku, w tym:

 • nowe pola w JPK_VAT,
 • nowe terminy zwrotów,
 • zmiany o charakterze opisowym,

5. Projekt z dnia 8 września 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od  osób  fizycznych,  ustawy  o podatku dochodowym  od  osób  prawnych  oraz niektórych innych ustaw – tzw. „nowy ład”.

1 stycznia 2022 r.

 • możliwość tworzenia grup VAT na gruncie ustawy o VAT,
 • możliwość opodatkowania niektórych usług finansowych,
 • zmiany w zakresie obrotu bezgotówkowego, w tym wprowadzenie szybkiego zwrotu  VAT  dla  podatników  bezgotówkowych,
 • zmiany w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS),
 • w zakresie szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla przekształcenie prawa użytkowania  wieczystego  nieruchomości  w  prawo  pełnej  własności  w  zamian  za  uiszczenie  opłaty,
 • obowiązek stosowania terminali płatniczych dla podatników stosujących kasy online – nowoprojektowany art. 19a Prawa przedsiębiorców (za brak terminala płatniczego będzie groziła kara pieniężna w wysokości 5.000 zł).

6. Kolejnym obszarem zmian, które z pewnością zostaną wprowadzone są kasy rejestrujące, w odniesieniu do których z końcem 2021 r. wygasa rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

7. Oczekiwane są również rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dotyczących kas rejestrujących, bowiem obecne rozporządzenia wygasły, a stosowane obecnie kasy rejestrujące nie mają podstaw do użytkowania.

Zmiany w VAT – wprowadzane i planowane
Tagi:    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *