Ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. 2021, poz. 1626) z dniem 1 października 2021 r. weszła w życie zasadnicza część przepisów zmieniających ustawę o VAT.

Jedną z istotnych i korzystnych regulacji jest zmiana dotycząca art. 86a ustawy o VAT dotycząca terminu składania druku VAT-26 – informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 86a ust. 12 ustawy o VAT: podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3.

Podatnik, który pierwszy wydatek związany z takim pojazdem poniósł do końca września 2021 r. był obowiązany do złożenia druku VAT-26 w terminie 7 dni od dnia, w którym poniósł pierwszy wydatek. Był to więc termin wyjątkowo krótki, którego niedopełnienie skutkować mogło bezpowrotną utratą możliwości odliczenia 100% VAT od samochodu dla którego podatnik zamierzał prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Od 1 października 2021 r. termin na złożenia druku VAT-26 to 25 następnego miesiąca po miesiącu, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z pojazdem przy nabyciu którego podatnik chce odliczyć VAT w pełnej wysokości.

Należy jednak zauważyć, że zgodnie z art. 5 ustawy z 11 sierpnia 2021 r.: przepisy art. 86a ust. 12–14 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym ustawą z 11 sierpnia 2021 r., stosuje się w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej, poniesionych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Oznacza to, że wydatki poniesione przez podatnika do końca września 2021 r. powinny zostać zgłoszone na starym druku VAT-26 oraz w terminach wynikających z uchylonych przepisów, tj. w ciągu 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku. Wynika z tego, że podatnik, który poniósł pierwszy wydatek związany z pojazdem chcąc złożyć druk VAT-26 ma czas na jego skuteczne złożenie jedynie do 7 października 2021 r., natomiast podatnik, który taki wydatek poniósł w dniu 1 października 2021 r. ma czas na złożenie druku VAT-26 aż do 25 listopada 2021 r.

Niestety ustawodawca jak zwykle przygotował dla podatników pułapkę. Jeżeli, jak wskazuje w art. 86a ust.12 ustawy o VAT, podatnik złoży za październik 2021 r. ewidencję JPK_V7 przed dniem 25 listopada 2021 r., to terminem na skuteczne złożenie druku VAT-26 nie będzie 25 listopada 2021 r., lecz dzień w którym podatnik przesłał plik JPK_V7 do urzędu skarbowego.

Przykład: Składając JPK_V7 w dniu 10 listopada 2021 r. za październik przy równoczesnym pierwszym wydatku związanym z pojazdem samochodowym, w stosunku do którego należy złożyć druk VAT-26, poniesionym w październiku 2021 r. druk VAT-26 należy złożyć najpóźniej w dniu przesłania pliku JPK_V7 tj. w dniu 10 listopada 2021 r. Złożenie w takim przypadku druku VAT-26 po 10 listopada 2021 r. będzie uważane dokonane po terminie.

W związku z wejściem w życie nowych regulacji art. 86a ust. 12-14 ustawy o VAT wprowadzony został nowy wzór druku VAT-26 z objaśnieniami (na tym druku). Nowy druk znajduje się w nowym rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 1 października 2021 r., poz. 1790). Jak wynika z § 4 ww. rozporządzenia rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2021 r.

Należy jednak zwrócić uwagę na treść § 2 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym: wzór informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, stanowiący załącznik do rozporządzenia uchylanego w § 3, stosuje się w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej, poniesionych przed dniem 1 października 2021 r.

Stąd jeżeli podatnik poniósł wydatek związany z takim pojazdem jeszcze we wrześniu i składa VAT-26, to ma obowiązek złożenia takiej informacji na druku obowiązującym do końca września. Natomiast nowy wzór druku VAT-26 stosuje się do wydatków poniesionych od dnia 1 października 2021 r.

Odnośnie zmian dokonanych w druku VAT-26:

W nowym wzorze formularza VAT-26 zaktualizowano brzmienie podstaw prawnych art. 86a ust. 12-14 ustawy o VAT według zmian wprowadzanych od 1 października 2021 r. wraz z informacją o terminie złożenia informacji/aktualizacji informacji.

W stosunku do poprzedniej wersji druku VAT-26 w części C dotyczącej daty poniesienia pierwszego wydatku na pojazdy samochodowe – w pkt 5 dodano objaśnienie, w świetle którego datą poniesienia pierwszego wydatku może być również data wpłaty przedpłaty/ zaliczki/ zadatku/ raty na poczet pojazdu, który zostanie nabyty / przyjęty w używanie.

Jako datę poniesienia pierwszego wydatku na pojazd samochodowy stanowiący przedmiot umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze do pola data nabycia pojazdu – dodano objaśnienie, wskazujące, że w przypadku, gdy datą poniesienia pierwszego wydatku jest data wpłaty przedpłaty / zaliczki/ zadatku/ raty na poczet pojazdu, który zostanie nabyty / przyjęty w używanie – w polu data nabycia pojazdu należy podać planowaną: datę oddania pojazdu do używania po jego wytworzeniu / datę importu / datę przyjęcia w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Ponadto w części B wzoru druku, w danych dotyczących podatnika – zrezygnowano z podawania REGON przez podatnika niebędącego osobą fizyczną, oraz w części C druku VAT-26 do pozycji dotyczącej numeru rejestracyjnego – dodano objaśnienie wskazujące, że należy podać numer rejestracyjny zgłaszanego pojazdu, w tym również numer rejestracyjny pojazdu przyjętego w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Niestety do dnia dzisiejszego, tj. 3 października 2021 r. Ministerstwo Finansów nie zdążyło zamieścić na swojej stronie internetowej nowego wzoru druku VAT-26 obowiązującego od dnia 1 października 2021 r.

Zmiany w informacji VAT-26
Tagi:            

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *