Od 2019 rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących nałożyło ono na podatników obowiązek zapoznania osób prowadzących ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia (bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji), z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego oraz skutkach ich nieprzestrzegania.

Szkolenie umożliwi osobom ewidencjonującym sprzedaż zapoznanie się z obowiązkami związanymi z wystawianiem i wydawaniem paragonu dokumentującego sprzedaż, otrzymaniem zaliczki, a także z dokonywaniem korekt związanych z reklamacjami, zwrotami towarów, czy anulowaniem paragonów.

Szkolenie pozwoli również uświadomić uczestnikom ich osobistą odpowiedzialność karnoskarbową za nieprawidłowości związane z niewystawianiem lub niewydawaniem paragonów fiskalnych.
Nie należy zapominać, że osoby nadzorujące pracowników obsługujących kasy fiskalne również mogą odpowiadać za brak nadzoru, a sposobem minimalizacji takiej odpowiedzialności jest organizowanie pracownikom szkoleń zwiększających ich wiedzę.

Obowiązki pracowników związane z prowadzeniem sprzedaży w kasie fiskalnej
 1. Zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży, wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego. Skutki nieprzestrzegania ww. zasad:
  • Na czyją rzecz należy wystawić paragon?
  • Problemy praktyczne związane z weryfikacją nabywcy przy sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej,
  • Brak kasy, awaria kasy lub brak internetu w kasie online – sposoby postępowania.
  • Wystawienie a wydanie paragonu dokumentującego sprzedaż.
  • Moment wystawienia paragonu przy stacjonarnej zapłacie kartą lub gotówką.
  • Termin wystawiania paragonów dokumentujących zaliczki otrzymane gotówką lub na konto.
  • Wydawanie paragonów przy sprzedaży na odległość.
  • Możliwość wystawiania e-paragonów.
  • Paragon z NIP – sposoby postępowania w zależności od rodzaju kasy fiskalnej.
  • Faktura wystawiana do paragonu z NIP.
  • Kiedy i jak można skorygować paragon z błędnym NIP.
  • Paragon a wystawienie faktury – terminy dokumentowania.
  • Moment wystawienia raportu fiskalnego dobowego i okresowego (miesięcznego).
  • Zwroty towarów, reklamacje, obniżki ceny, oczywiste pomyłki, anulowanie paragonów – ewidencje, niezbędne dane, dokumentowanie.
  • Konsekwencje niewystawienia lub niewydania paragonu fiskalnego na gruncie ustawy Kodeks karny skarbowy (kks).
  • Na kim ciąży odpowiedzialność z tytułu kks?
  • Jakie kary z tytułu kks grożą za nieewidencjonowanie sprzedaży lub niewydanie paragonu fiskalnego? Przykłady orzecznictwa sądów powszechnych.
  • Oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z obsługą kas rejestrujących oraz ich odpowiedzialnością karnoskarbową.
 2. Podstawowe informacje dla pracowników dotyczące możliwości stosowania zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej:
  • sprzedaż na rzecz pracowników,
  • otrzymanie należności na konto a zwolnienie z kasy fiskalnej przy sprzedaży towarów lub usług,
  • zwolnienia z kas przy usługach wynajmu,
  • sprzedaż środków trwałych,
  • świadczenia nieodpłatne a kasa fiskalna.
Formularz zgłoszeniowy

  Twoje imię i nazwisko

  Twój adres e-mail:

  Twój numer telefonu komórkowego :

  Podaj ilość osób biorących udział w szkoleniu:  ⇒ W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszam do kontaktu...

  Kasy rejestrujące, fiskalne – szkolenie 11/2021